دوشنبه, 26 مهر 1400                ساعت:

شیربرقی

شیربرقی

یکی از لوازم مورد نیاز سیستم فیلتراسیون، برای انجام عمل دمش باد به داخل کیسه ها ( جت پالس سیستم )شیربرقی می باشد. این شیرها در سایزها و مارکهای مختلف آسیایی و اروپایی، بنابر سلیقه مشتری ارائه می گردد.

 

 

لینکهای مرتبط

عنوان لینک سازمان مورد نظر عنوان لینک سازمان مورد نظر عنوان لینک سازمان مورد نظر عنوان لینک سازمان مورد نظر عنوان لینک سازمان مورد نظر
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت